AVAILABLE KITTENS

RUBI

Female SBT Savannah

$2,200.00

 

NITRO

Male F2 Savannah

$12,000.00

TALIAH

Female F3 Savannah

$5,200.00

REX

Male SBT Savannah

$1,800.00